EKUVOS PROJEKTAI

Jūsų patarėjas aplinkos apsaugos srityje!

PLAČIAU APIE VISKĄ

 Planuojant ūkinę veiklą:

 Planuojant veiklą, būtina numatyti jos poveikį aplinkai. Jei numatoma veikla įrašyta į Planuojamos ūkinės veiklos įstatymo 1 ar 2 priedą, būtina atlikti poveikio aplinkai vertinimo procedūras, nustatant ir įvertinant galimą tiesioginį, netiesioginį ir kaupiamąjį planuojamos ūkinės veiklos poveikį aplinkai ir užtikrinti, kad į aplinkos apsaugos aspektus bus atsižvelgta iki šios veiklos vykdymo pradžios.

  Mūsų komanda Jums padės parengti:

  ·        Informaciją planuojamos ūkinės veiklos atrankai dėl poveikio aplinkai privalomojo vertinimo;

·        Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimą (PAV);

·        Ppoveikio visuomenės sveikatai vertinimą (PVSV);

·        Starteginį pasekmių aplinkai vertinimą (SPAV);

·        Prognozuojamo aplinkos triukšmo ir oro taršos skaičiavimus, vertinimą ir modeliavimus.

 

Planuojant vykdyti ūkinę veiklą:

 Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės (TIPK) leidimą privalo turėti įmonės kurios naudoja atliekas, jei į aplinką išleidžiamos nuotekos, į aplinkos orą išmetami teršalai ir kt. Veiklų, kuriai reikalingas leidimas, sąrašas pateiktas taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, atnaujinimo ir panaikinimo taisyklėse.

  Mes padedame parengti:

  ·        Paraiškas Taršos leidimui gauti / koreguoti;

·        Paraiškas TIPK leidimui gauti / koreguoti;

·        Ūkio subjektų aplinkos monitoringo programas;

·        Atliekų naudojimo ar šalinimo techninį reglamentą;

·        Atliekų naudojimo ar šalinimo veiklos nutraukimo planą.

 

Vykdant ūkinę veiklą - aplinkosaugos dokumentų tvarkymas:

 Praktiškai kiekviena įmonė, vykdanti ūkinę veiklą, susiduria su aplinkos apsaugos reikalavimais. Įmonė naudojanti automobilius, privalo deklaruoti ir mokėti mokesčius už aplinkos teršimą iš mobilių šaltinių, jei gamybos ar kitų procesų metu susidaro teršalai ir jie išmetami į atmosferą, vandens telkinius ar žemės paviršių – nustatytas atvejais būtina turėti "Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimą (TIPK) arba Taršos leidimą  (TL) ir kiekvienais metais atlikti išmetamų teršalų kiekių matavimus, oro taršos šaltinių inventorizaciją, bei deklaruoti ir mokėti aplinkos teršimo mokesčius. Prekių gamintojai ir importuotojai privalo vesti pakuotės atliekų apskaitą, deklaruoti ir mokėti aplinkos taršos pakuotės atliekomis mokestį. Aplinkos apsaugos reikalavimus įmonėje reglamentuoja keli šimtai įvairių teisės aktų bei taisyklių, kurios dažnai papildomos ir keičiamos.

Suprantame, kad nuolat griežtėjantys aplinkosaugos reikalavimai daugeliui sukelia tik galvos skausmą, nes pradėjus gilintis į teisės aktus tampa sunku susivokti tarp įvairių įstatymų ir taisyklių bei niekados nesibaigiančių jų pakeitimų. Jei vis dar neturite specialisto, administruojančio aplinkosaugos sritį Jūsų įmonėje, arba Jums kyla abejonių dėl teisės aktų taikymo ar Jūsų įmonės veiklos atitikimo aplinkosaugos reikalavimams – nedvejodami kreipkitės į mus ir mes padėsime išspręsti visus su aplinkos apsauga susijusius klausimus.

 „Ekuvos projektai“ yra parengę specialų paketą MINI EKOLOGAS, tiksiantį būtent Jums:

 ·  Ūkio subjektų technologinių procesų monitoringo ir taršos šaltinių išmetamų/išleidžiamų teršalų monitoringo nenuolatinių matavimų duomenų ketvirčio ataskaitos parengimas ir pateikimas;

·   Ūkio subjektų technologinių procesų monitoringo ir taršos šaltinių išmetamų/išleidžiamų teršalų monitoringo nenuolatinių matavimų grafiko sekimas bei atlikimo organizavimas;

·        Ūkio subjektų metinės aplinkos monitoringo ataskaitos parengimas ir pateikimas;

·        Nuotekų tvarkymo apskaitos metinės ataskaitos parengimas ir pateikimas;

·        Vandens naudojimo apskaitos metinės ataskaitos parengimas ir pateikimas;

·        Ūkio subjektų taršos šaltinių išmetamų/išleidžiamų teršalų paskaičiavimas;

·        Mokesčio už aplinkos teršimą iš stacionarių taršos šaltinių deklaracijos užpildymas;

·      Nuolat sekti ir kontroliuoti įmonės veiklos atitikimą aplinkos apsaugos reikalavimams bei normatyvams, konsultuoti taršos mažinimo klausimais;


Atliekų tvarkytojamas:

 

·        Atliekų apskaitos vedimas GPAIS sistemoje.