EKUVOS PROJEKTAI

Jūsų patarėjas aplinkos apsaugos srityje!

Mes teikiame paslaugas ir esame stiprūs:


 • Poveikio aplinkai vertinimo programos ir ataskaitos (PAV);
 • Atrankos dėl poveikio aplinkai vertinimo (PAV);
 • Paraiškos, taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimams (TIPK) gauti, pakeisti;
 • Paraiškos Taršos leidimams (TL)      gauti, pakeisti;
 • Aplinkos monitoringo      programos;
 • Atliekų tvarkymo veiklos nutraukimo planai ir sąmatos;
 • Atliekų naudojimo ar šalinimo techniniai reglamentai;
 • Paraiškos pavojingųjų atliekų tvarkymo licencijoms gauti ar koreguoti;
 • Paraiškas registruotis atliekų tvarkytojų valstybės registre (ATVR);
 • Atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos vedimas, metinių ataskaitų      teikimas (GPAIS);
 • Stacionariųjų taršos šaltinių ir iš jų išmetamų teršalų inventorizacijas,    inventorizacijų ataskaitas bei laboratorinius matavimus (dirbame su licencijuotomis    laboratorijomis);
 • Registruojame tirpiklius naudojančius įrenginius atsakingose      institucijose; 
 • Rengiame ir su atsakingomis institucijomis deriname tirpiklius      naudojančių įrenginių apskaitos formas;
 • Registruojame Gamintojus ir Importuotojus gamintojų ir importuotojų sąvade;
 • Rengiame ir atsakingoms institucijoms teikiame  duomenų apie      naudojamas fluorintas šiltnamio efektą sukeliančias dujas (F-dujos) ir ozono sluoksnį      ardančias medžiagas (OAM) ataskaitas;
 • Registruojame įrenginius, kurie naudoja fluorintas šiltnamio efektą      sukeliančias dujas (F-dujos) ir ozono sluoksnį ardančias medžiagas (OAM);
 • Vedame cheminių medžiagų ir preparatų duomenų ir informacijos      apskaitos suvestines;
 • Rengiame ir teikiame atsakingai institucijai duomenų ir informacijos      apie chemines medžiagas ir preparatus metines ataskaitas;
 • Kitus dokumentus

Veiklos aplinkosauginis auditas Atliekamas įmonių veiklos (įvertinant atliekų susidarymą ir tvarkymą, vandens naudojimą ir nuotekų tvarkymą, išlakų susidarymą ir kvapų šalinimą, cheminių medžiagų naudojimą) atitikties aplinkosauginių teisinių reikalavimų auditas, pateikiamos rekomendacijos ir konsultacijos aplinkosauginės įmonės veiklos tobulinimui.